เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

โครงสร้าง

        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีพัฒนาการอำเภอห้วยราชเป็นหัวหน้าส่วนราชการ อยู่ในการปกครอง บังคับบัญชาและรับผิดชอบของพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจ/หน้าที่

        ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีหน้าที่ดังนี้
        ข้อ 16 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (1) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
        (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
        (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 23 ก หน้าที่ 20)

        รายละเอียดหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีดังต่อไปนี้
        มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับ อำเภอให้มีความเหมาะสมสอดกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาของอำเภอและจังหวัด บริหารงานพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานพัฒนาชุมชนตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะสมกับ พื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมการะบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของขุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาวิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะ สมกับพื้นที่และชุมชน บริหารจัดการและพัฒนาระบบ้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับอำเภอ จัดทำข้อมูลเพ่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล กชช.2ค จปฐ. และข้อมูลอื่นๆ) ในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและให้บริการข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการพัฒนาและการบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสาร ของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บริหารและดำเนินเกี่ยวกับงานสรบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ งานพัสดุ การเงิน และบัญชีของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
         (ที่มา: http://muang-sisaket.cdd.go.th/?page_id=991)

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน ดังนี้
        1. นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช
        2. นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
        3. นายณัฐชัย สุดตาชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
        4. นางสาวนรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
        5. นายอดุลย์ ศรีอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

        ดูแผนที่ตั้งหน่วยงานคลิก ที่นี่

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
ที่ว่าการอำเภอชำนิ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 0 44xx xxxx e-mail: huairat.cdd@gmail.com
website: http://huairat.cdd.go.th/ และ http://huairat-cdd.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น